Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom i kampovi

Izvor: KUH

Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom stupio je na snagu 14.6.2018. (objavljen u NN br. 52 od 6.6.2018.).

Značajna novost u tom je zakonu je da Ministarstvo državne imovine upravlja kampovima, ali i zemljištima i šumamana kojima se planiraju izgraditi igrališta za golf, sportsko-rekreacijski i turistički kompleksi.

Kamping udruženje Hrvatske ( KUH ) je kako ističu oko tog Zakona i njegovih odredbi usko surađivao sa HUP-om, koji je imao brojne aktivnosti tijekom procedure donošenja ovoga Zakona. Naime, istim se uređuje i upravljanje zemljištem na kojem je kamp u vlasništvu RH (ČL.3.) te iznimno upravljanje i drugim nekretninama čije je upravljanje posebnim zakonom povjereno nekom drugom tijelu ako se prostornim planom na tim nekretninama, u izdvojenom građevinskom području i/ili izvan granica građevinskog područja, planira izgradnja igrališta za golf, hotela, hotelskih kompleksa, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama i drugih sličnih objekata komercijalne naravi (čl.5.).

” Iako je na nekoliko sastanaka s nadležnim ministarstvima i kroz sve kanale socijalnog dijaloga zastupan stav turističkog sektora i predlagane su konkretne izmjene predmetnog zakona, uvaženi su samo dijelom neki od strane struke provjerenih HUP-ovih prijedloga: izmijenjena je dijelom definicija kampova u čl.3. i mogućnost davanja zemljišta u kampu u podzakup (čl.44.) te je izmijenjen članak 43. s ciljem otklanjanja dvojbi oko mogućeg dvostrukog plaćanja koncesijske naknade” ističu iz KUH-a te dodaju kako ključna primjedba da se jasno propiše kako se ovaj zakon ne odnosi na zemljište u kampovima koje je uređeno propisima u turističkom zemljištu nije uvažena, kao ni prijedlog brisanja obveze pribavljanja suglasnosti Ministarstva za davanje dijela nekretnine u zakup te dopuna s mogućnošću raspolaganja kampom s neposrednom nagodbom.

Dijelovi zakona koji se odnose na kampove

Članak 3.

(1) Pojam »državna imovina« koji se koristi u ovom Zakonu podrazumijeva osobito sljedeću imovinu:

– zemljište na kojem se nalazi kamp, a na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno o tome nalazi li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, pri čemu se zemljištem na kojem se nalazi kamp, u smislu ovoga Zakona, smatraju i nekretnine koje su tako definirane posebnim propisom

Članak 5.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Zakona Ministarstvo, u skladu s odredbama ovoga Zakona, upravlja i drugim nekretninama čije je upravljanje posebnim zakonom povjereno nekom drugom tijelu ako se prostornim planom na tim nekretninama, u izdvojenom građevinskom području i/ili izvan granica građevinskog područja, planira izgradnja igrališta za golf, hotela, hotelskih kompleksa, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama i drugih sličnih objekata komercijalne naravi.

Članak 43.

Korisnik kampa, koji kamp je u smislu odredbe članka 3. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona kao takav definiran posebnim propisom, plaća Republici Hrvatskoj naknadu u skladu s tim propisom.

Zabrana podzakupa i podnajma

Članak 44.

(5) Iznimno, ako se radi o kampovima, hotelima, planinarskim domovima ili kućama ili drugim objektima za smještaj turista dio nekretnine može se dati u podzakup uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva.

Statistika HR kampinga

U 2018., od početka godine do 19.6., u našim je kampovima ostvareno ukupno 653.198 dolazaka i 3.275.826 noćenja, što predstavlja porast dolazaka za 6,3% i noćenja za 9,5%.

Rezultati po županijama (1.6.-19.6.)

Na godišnjoj razini, županije

Noćenja prema dobnim skupinama, godišnja razina

Vijesti: