Gradovi i općine koji sami ne utvrde iznos paušala za iznajmljivače, on će iznosi 750 kuna po krevetu

Foto: Booking.com.

Na 10. Sjednici Sabora koja se održala 21.studenog 2018. godine izgasan je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

U raspravi na Odboru napomenuto je da Vlada Republike Hrvatske s Konačnim zakonom o izmjenama i dopunama poreza na dohodak regulira iznos paušala ukoliko jedinice lokalne uprave i samouprave ne donesu odluku o visini paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače u turizmu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Zakonskim je izmjenama reguliran raspon tog paušala. 

Paušal ne smije biti manji od 150 kuna niti veći od 1.500 kuna. Inače do sada je paušal bio 150 kn. Vlada Republike Hrvatske regulira da u gradovima i općinama koji sami ne utvrde iznos tog paušala on iznosi 750 kuna.

No, zanimljivo, ukoliko grdovi i općine sami ne donesu Odluku o iznosu paušala, što je novim zakonom spuštenu na lokalnu razinu jer do sada je odluku o visini paušala donosilo Ministarstvo turizma, Vlada Republike Hrvatske regulira da u gradovima i općinama koji sami ne utvrde iznos tog paušala on iznosi 750 kuna.

Nadalje je rečeno da se takvi paušali trebaju uprihoditi kao prihodi jedinica lokalnih samouprava gdje je nekretnina, a ne gdje vlasnik ima prijavljeno prebivalište. Takva vrsta nekretnina predstavlja teret za infrastrukturu jedinica lokalnih samouprava zbog velikog priljeva turista preko ljeta bez odgovarajuće  financijske nadoknade. Predlagatelj odgovorio je da su takvi paušali vezani uz prebivalište vlasnika nekretnine, a ne uz mjesto gdje se nekretnina nalazi.

Više informacija/PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

U članku 57. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

„(3) Za slučaj iz stavka 2. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno posmještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna.

(4) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine te se ista primjenjuje do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona.

(2) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određujese u iznosu od 750,00 kuna.

(3) Članak 14. ovoga Zakona primjenjuje se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2018. godinu i nadalje.

Nadalje je u raspravi rečeno da odluku o visini paušala određuje jedinica lokalne samouprave, a sredstva od iznajmljivanja nekretnine u turizmu dobiva jedinica lokalne samouprave gdje je vlasnik nekretnine prijavljen. Na taj način jedna jedinica lokalne samouprave utječe na prihode druge jedinice lokalne samouprave. Također je ukazano na činjenicu da se takva nekretnina iznajmljuje u turizmu te se ne može  naplatiti porez na kuće za odmor za istu. Istaknuto je da je takav problem posebice izražen u malim mjestima na moru i priobalju, gdje većina iznajmljivača nemaju stalno prebivalište, pa mala mjesta nemaju prihoda od toga. Predlagatelj je odgovorio da je to činjenično stanje temeljem Zakona o porezu na dohodak.Između ostaloga napomenuto je da kod nerezidentnih stranaca kao vlasnika nekretnine u turizmu prihodi idu u proračun jedinice lokalne samouprave gdje se nalazi nekretnina.

Zakon je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. sa 79 glasova “za”, 51 “protiv“, 1 “suzdržan”, a Zakon o porezu na dohodak, koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine

Dakle, rezime svega je kako se konačnim prijedlogom zakona daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da donesu odluke o visini plaćanja paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u predloženom rasponu od 150,00 kuna do 1.500,00 kuna. Ukoliko sami ne donesu Odluku o visini paušalnog poreza, određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Domaćini u obiteljskom smještaju, razgovarajte sa svojim predstavnicima u općinama i gradovima, da vašim predstavnicima koje ste odabrali na lokalnom i županijskim izborima, o visini boravišne pristojbe te se pobrinite da se odluka i donese, kako kasnije ne bi bilo nismo znali.

Prilog: KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN