Koji je utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta određenih destinacija?

Koji je efekt sadržaja koji objavljuju nacionalne turističke zajednice na društvenim medijima? Osim brojanja lajkova i dosega objava, koliko su one ustvari efektne kod konkretnog aktiviranja ciljne skupine? Hoće...


Koji je efekt sadržaja koji objavljuju nacionalne turističke zajednice na društvenim medijima? Osim brojanja lajkova i dosega objava, koliko su one ustvari efektne kod konkretnog aktiviranja ciljne skupine? Hoće li određeni sadržaji o destinaciji nekoga više ili manje potaknuti da ju preporuči ili spomene u razgovoru s prijateljima i poznanicima? Ili će ga, osim samog “lajka“, potaknuti na daljnje istraživanje o destinaciji? U konačnici, koliko pojedini sadržaji utječu na namjeru da netko posjeti destinaciju ili ne? Gdje griješimo i kako povećati uspjeh kampanja? Koji sadržaji najbolje utječu na angažiranost korisnika?

Upravo na ova pitanja pokušat će odgovoriti Gabrijela Vidić, doktorandica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja za potrebe svoje doktorske disertacije provodi istraživanje vezano za utjecaj slikovnih sadržaja s društvenih medijima odabranih nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača u Republici Hrvatskoj i namjeru posjeta tih destinacija. Na taj način će se teorijski i empirijski doprinijeti boljem razumijevanju koncepta angažiranosti potrošača u kontekstu turizma.

U svrhu prikupljanja podataka, potrebnih za realizaciju ciljeva istraživanja i testiranja hipoteza istraživanja, provodi se kvantitativno istraživanje korištenjem kvazi-eksperimenta. U istraživanju mogu sudjelovati samo punoljetne osobe koje žive u Republici Hrvatskoj i koje imaju pristup Internetu.


Foto: Pexels.com

Kako ističe Vidić, utvrdila je kako angažiranosti potrošača u kontekstu turizma i društvenih medija nedovoljno istraženo područje, stoga je odlučila svoj doktorski rad posvetiti istraživanju upravo te tematike.

“Osim što će se ovim radom dati sustavan pregled relevantne znanstvene literature vezane za područje digitalnog marketinga, marketinga sadržaja i angažiranosti potrošača u turizmu, empirijskim istraživanjem će se pokušati istražiti utjecaj različitih kategorija slikovnih sadržaja na angažiranost potrošača i namjeru posjeta pojedinih destinacija. Istraživanje je koncipirano kao kvazi-eksperiment u kojemu se kao stimulansi koriste slikovni sadržaji s društvenih medija nacionalnih turističkih zajednica Italije i Španjolske, kao dviju mediteranskih receptivnih destinacija s najvećim turističkim priljevom, a provodi se u Hrvatskoj koja se u ovom slučaju promatra kao emitivna destinacija”, ističe Vidić.

Cilj je istraživanja, između ostaloga, usporediti podatke prikupljene prema dvije NUTS-2 regije – Kontinentalne i Jadranske Hrvatske, kako bi se analiziralo postoje li razlike s obzirom na obilježja ispitanika. “Iz svega navedenog vidljivo je kako će rad imati i praktičnu vrijednost, posebice za marketing menadžere nacionalnih turističkih zajednica, budući da će se njime unaprijediti spoznaje vezane za upravljanje slikovnim sadržajima na društvenim medijima različitih destinacija”, zaključuje Vidić.

Uključite se u istraživanje, koje je anonimno i za koje je potrebno samo 10 minuta vašeg vremena. 

UKLJUČITI SE MOŽETE OVDJE: https://www.psytoolkit.org/cgi-bin/psy2.5.2/survey?s=cFOJx

Napomena: Pristup istraživanju nije moguć preko Safari preglednika te preko mobilnih uređaja.

Vijesti: