Na sjednici Sabora HTZ-a usvojen prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu

Na 11. sjednici, Sabor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) usvojio je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Hrvatske turističke zajednice za devet mjeseci 2015. godine, ali i prijedlog...

Na 11. sjednici, Sabor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) usvojio je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Hrvatske turističke zajednice za devet mjeseci 2015. godine, ali i prijedlog Izmjena i dopuna (rebalans) Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu, kao i prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu. Na dnevnom redu sjednice je prihvaćen i prijedlog Odluke o racionalizaciji mreže predstavništava i ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu.

Naime, s obzirom na smanjenje proračuna Hrvatske turističke zajednice za 2016. godinu, nametnula se potreba optimizacije marketinških aktivnosti i koncentracije istih na manji broj operativno najisplativijih taktika, uz istovremeno reduciranje administrativnih rashoda. Dakle, s ciljem postizanja ušteda i oslobađanja sredstava, koja se umjesto za fiksne troškove poslovanja određenih ureda mogu upotrijebiti za operativne marketinške aktivnosti, Sabor HTZ-a je usvojio odluku o zatvaranju predstavništva u Japanu, Španjolskoj i Švicarskoj, dok će se nadležnost nad tržištima Nizozemske i Luksemburga dodijeliti predstavništvu u Belgiji. HTZ će na navedenim tržištima nastaviti provoditi operativne komunikacijske aktivnosti u domeni oglasnih kampanja, sajmova, PR-a, vođenja društvenih mreža, dok će operativnu nadležnost nad provedbom aktivnosti na tržištu Švicarske preuzeti predstavništvo u Austriji sa sjedištem u Beču. U skladu s navedenim, trošak mreže predstavništava u 2016. biti će 13 posto manji od troška tijekom 2015. godine, što predstavlja efektivnu uštedu od 4,36 milijuna kuna.

Na sjednici Sabora je predstavljen i Godišnji program rada i financijski plan za 2016. godinu koji je jednoglasno usvojen. Sve aktivnosti koje su detaljno opisane Godišnjim programom rada za 2016. usmjerene su prema ostvarenju temeljnih ciljeva uspostavljenih Strategijom razvoja turizma do 2020. definiranih kao povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Program rada za 2016. godinu koncipiran je s ciljem fokusirane provedbe glavnih operativnih planova zacrtanih Strateškim marketinškim planom, u skladu s definiranim hodogramom provedbe aktivnosti.

U odnosu na 2015. godinu, ukupni proračun HTZ-a za 2016. godinu biti će znatno smanjen i prema sada raspoloživim podacima iznositi će oko 261.815.000,00 kn, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja smanjenje za 66.565.000,00 milijuna ili 20 posto. Navedeno smanjenje ukupnih prihoda HTZ-a u 2016. dijelom je posljedica smanjenja očekivanih prihoda od turističke članarine za oko 6,3 milijuna ili 15 posto (kao posljedica zakonskog smanjenja stopa turističke članarine), te izostanka prijenosa prihoda/neutrošenih sredstava iz prethodne godine koji su u 2015. isti će iznositi svega 7,8 milijuna. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 261.815.000,00 kn, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja smanjenje za 66.565.000,00 kn ili 20 posto.

Vezano za Izmjene i dopune (rebalans) Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015. godinu, ukupni prihodi Hrvatske turističke zajednice za 2015. godinu procjenjuju se na iznos od 345.000.000,00 kn, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje od 5,06%. Ukupni planirani rashodi Hrvatske turističke zajednice za 2015. godinu procjenjuju se na 345.000.000,00 kn, što u odnosu na planirane predstavlja povećanje od 5,06 posto. U strukturi ukupnih rashoda iznos od 337.185.000,00 kn odnosi se na rashode koji će biti realizirani u 2015. godini, što predstavlja povećanje od 2 posto u odnosu na planirane, dok se iznos od 7.815.000,00 kn odnosi na prijenos sredstava u narednu godinu za podmirenje obveza definiranih Godišnjim programom rada za 2015. godinu.

Vezano za Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Hrvatske turističke zajednice za period I.-IX. 2015. godine, utvrđeno je kako je Hrvatska turistička zajednica u prvih 9 mjeseci 2015. godine uglavnom realizirala programske zadatke u okvirima zadanim Programom rada; djelovala sukladno zakonima i aktima Hrvatske turističke zajednice te odlukama Sabora i Turističkog vijeća; sastavila financijska izvješća u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama te kako je predviđeni Program rada realizirala u većoj mjeri, odnosno kako će isti biti realiziran do kraja poslovne godine.

Povezane vijesti: