Dinara postaje novi Park prirode

U Hrvatskoj trenutno imamo 11 Parkova prirode i 8 Nacionalnih parkova, a uskoro bi mogli biti bogatiji za još jedan Park prirode. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo...

U Hrvatskoj trenutno imamo 11 Parkova prirode i 8 Nacionalnih parkova, a uskoro bi mogli biti bogatiji za još jedan Park prirode.

Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“ na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje.

Navedenim Zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode.

Donošenjem predloženog Zakona stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode, ističu iz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Fotografiju bolje rezolucije pogledajte OVDJE

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Savjetovanje je otvoreno do 01. lipnja 2020. na portalu e-Savjetovanje. Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“

Dinara je hrvastki najviši vrh – 1831 metar iznad morske razine.

Iako mnogi ne znaju, postoji veliko zanimanje stranaca, koji kao turisti ljeti posjećuju našu obalu, za uspon na Dinaru.

Via Dinarica kao vrhunska atrakcija za aktivni turizam

Via Dinarica, je mega-planinarska i pješačka staza, koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima, na ovaj način je prepoznata i priznata kao velika razvojna šansa i potencijal za Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru,Srbiju, Kosovo, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. 

Via Dinarica je put namijenjen planinarima, biciklistima i drugim izletnicima koji posjećuju Dinaride kao turisti, ali istodobno i platforma za razvoj i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta za ljude koji u Dinaridima žive. Jedan od temeljnih ciljeva projekta je, uz planinarske aktivnosti, promovirati lokalno gospodarstvo i time turistima približiti domaću hranu, smještaj, različite usluge i slično.

Put Via Dinarica sastoji se od tri osnovna smjera (koridora) – tri usporedne trase.

Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, a zelena linijaunutrašnje Dinaride. Sve tri linije koridora Via Dinarice protežu se duž dinarskog područja Hrvatske, a djelomično se i dodiruju.

U Hrvatskoj Via Dinarica obilazi šest nacionalnih parkova (Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica, Plitvička jezera, Krka, Mljet), četiri parka prirode (Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo) i dva stroga prirodna rezervata (Bijele i Samarske stijene te Rožanski i Hajdučki kukovi na Velebitu).

U Hrvatskoj se dinarske planine protežu usporedno s jadranskom obalom, što je dodatni doživljaj za sve avanturiste. Više o Via Dinarici saznajte OVDJE

Naslovna fotografija: Visit Knin

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN